enu 2th


     

Wednesday, October 14, 2015

मेरो गाउँ

- Adina Singh, Kathmandu -

मेरो गाउँ
अाहा, कति सुन्दर,
कति रमाइलो,

डाडाँ काडाँ भएको,
खोला नाला भएको,


Source - Adina Singh (Facebook Page)
ADD THE FACEBOOK WIDGET CODE HERE